Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
2148 m2
cena za m2
46 zł
Typ
budowlana
RBK.6840.29.2019 Mrągowo, dnia 07.11.2019r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 343/6 o pow. 0,2148ha położona w obrębie Grabowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012775/1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 98.800,00zł słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 9.880,00zł ( słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych ). Wymieniona nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę. Uzbrojenie nieruchomości w media oraz infrastrukturę jest przeciętne. Działka leży na obszarze, do którego poza drogą, doprowadzono: sieć wodociągowa, sieć elektryczną, sieć telekomunikacji (telefoniczną). Żadne instalacje do działki nie zostały doprowadzone. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanych nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo działka znajduje się w strefie III ,,Aktywizacji gospodarczej’’. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2019 roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 10, od godziny 11.00. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie telefon (89) 741-29-24 wew. 206. Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie oraz w prasie i na stronie internetowej bip.gminamragowo.net od 07 listopada 2019r. do 11 grudnia 2019r. Kierownik RBK Wojciech Trawiński Kontakt: Urząd Gminy Mrągowo tel: 89 741-29-24 wew 207 poczta@gminamragowo.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 89 ... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry