Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
3498 m2
cena za m2
37.16 zł
Typ
przemysłowa
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 60/2020 z dnia 24.03.2020 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 108/4, AM 1, położonej w Wilczynie, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie podaje się do publicznej wiadomości że dnia 14.05.2020 r. o godz. 11:00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzony zostanie drugi przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż opisanej w poniższej tabeli niezabudowanej działki gruntu: Położenie nieruchomości: WILCZYN Oznaczenie geodezyjne: 108/4 AM 1 Pow. działki w ha: 3498 Nr księgi wieczystej: WR1W/00016399/8 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z MPZP zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XLII/311/06 z dnia 19.01.2006 r. działka nr 108/4 położona w obrębie Wilczyn znajduje się w planie na obszarze oznaczonym symbolem U/22 z przeznaczeniem podstawowym na tereny usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności. Działka leży częściowo w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, częściowo w strefie „OW” obserwacji archeologicznej oraz częściowo w strefie ochrony sanitarnej cmentarza. Działka leży w strefie „K” ochrony krajobrazu. Cena wywoławcza (netto): 130.000 zł + 23% VAT Wadium 10 % ceny wywoławczej: 13.000 zł Opis nieruchomości: Działka położona w północnej części wsi w odległości ok. 2 km od miasta Oborniki Śląskie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, terenów niezabudowanych oraz dawnego cmentarza ewangelickiego, gdzie znajduje się mauzoleum rodowe rodziny von Lauterbach. Teren działki pofałdowany, zakrzaczony, kształt działki nieregularny. Działka nie jest uzbrojona, wzdłuż jej północnej granicy przebiega sieć wodociągowa o śr. 160, w związku z czym działka przy sprzedaży będzie obciążona nieodpłatną i bezterminową służebnością przesyłu związaną z usytuowaniem sieci. Wzdłuż wschodniej i częściowo południowej granicy przebiega sieć telefoniczna, a wzdłuż wschodniej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka leży przy drodze wojewódzkiej nr 340 o nawierzchni asfaltowej – ulicy Obornickiej. Aktualnie nie ma urządzonego zjazdu z przyległej drogi wojewódzkiej na działkę. Od strony wschodniej przylega do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej - ulicy Św. Jadwigi. Wg ewidencji gruntów: RV – grunty orne, PsV – pastwiska trwałe Położenie nieruchomości i otoczenie: WILCZYN – wieś położona wśród Wzgórz Trzebnickich przy drodze wojewódzkiej nr 340, trasie Oborniki Śląskie – Trzebnica. W odległości ok. 1 km za wsią znajdują się dwa stawy rybne, pełniące funkcję hodowlaną (głównie hodowla karpia) oraz rekreacyjną (kąpielisko). W pobliskich lasach przez kilka kilometrów ciągnie się strary rów przeciwczołgowy zbudowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Działka niezabudowana, zbywana na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń. Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 24.01.2020 r. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%. Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 11.05.2020 r. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wadium zostało wpłacone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości. UWAGA: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, - cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) - zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19. BURMISTRZ Arkadiusz Poprawa Sporządziła: Danuta Balowska Wilczyn ul. Obornicka, dz. nr 108/4, AM-1 o pow. 0,3498 ha Wyrys z mpzp Kontakt: Urząd Miasta Oborniki Śląskie - Wydział Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel: 71 310-35-19 oborniki@oborniki-slaskie.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 71 ... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry