Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1237 m2
cena za m2
51 zł
Typ
budowlana
Działka gminna przeznaczona do sprzedaży, położona w obrębie Brzyno, gmina Krokowa (w linii prostej do: Jeziora Żarnowieckiego – 800 m, do Morza Bałtyckiego – 7 km). O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY KROKOWA z dnia 26 czerwca 2020 r. ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24, www.bip.krokowa.pl. (przetargi) i www.krokowa.pl. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Brzyno, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016602/9 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Termin poprzedniego przetargu 19.06.2020 r.Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Lp: 1/. Położenie nieruchomości: Brzyno Nr działki: 334/8 Pow. działki: 0.1237 ha Cena wywoławcza w zł. netto.: 63.090,00 zł Wadium: 5.300,00 zł Lp: 2/. Położenie nieruchomości: Brzyno Nr działki: 334/9 Pow. działki: 0.1227 ha Cena wywoławcza w zł. netto.: 62.580,00 zł Wadium: 5.200,00 zł Nieruchomość znajduje się na obszarze z objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno w gminie Krokowa, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krokowa LI/550/2014 z dnia 30 października 2014r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2014, poz.4397. Zgodnie z w/w miejscowym planem: działka oznaczona nr 334/8 o pow .0,1237 ha i nr 334/9 o pow. 0.1226 ha, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem C.06.MU - „Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej”. Przy zbywaniu działki nr 334/8 i 334/9 zostanie ustanowiona służebność gruntowa (przejazdu i przechodu oraz prowadzenia mediów) zapewniająca im dostęp do drogi publicznej. Opis nieruchomości: przedmiotowe działki są nieogrodzone, pofałdowane, dość licznie porośnięte zakrzewieniami i częściowo zadrzewieniami, o silnym pochyleniu w kierunku północnym, są niezabudowane i nieuzbrojone. Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT (w wysokości 23 %). Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, w terminie do 27 lipca 2020 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg Brzyno dz. …………” (na każdą z nieruchomości osobno) Wpłata wadium oznacza zapoznanie się ze stanem przedmiotu sprzedaży, w tym jego stanem technicznym i funkcjonalnym, i przystępujący do przetargu nie wnosi z tytułu tego stanu żadnych zastrzeżeń i uwag do zbywcy. INFORMACJA 1/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu 2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa. 5/. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. 6/. cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana. 7/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 8/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją. 9/. Wadium nie podlega zwrotowi: 1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy, 2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. 10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 11/. cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność. 12/. jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez Gminę Krokowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. 13/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. 14/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów. 15/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. 16/. Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 17/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa, www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach) i www.krokowa.pl (dla inwestora), w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl. a także na Facebooku. Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krokowa, z siedzibą ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: urzad@krokowa.pl, tel. 58/675 41 10. 2) dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji – iodo@krokowa.pl, Pani/Pana dane osobowe: 3) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),w celu realizacji prawa dostępu prasy do informacji publicznej, na podstawie art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24, z późn. zm.); 4) nie będą udostępniane innym odbiorcom; 5) dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, dostawcom usług bankowych i informatycznych (którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych), jak i podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego, 6) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 7) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz rozliczeń finansowo – księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO, 8) będą przetwarzane w zakresie określonym w Regulaminie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym i jest Pan/Pani zobowiązany do podania ich a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w przetargu. W przypadku wygranego przetargu wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych na stronie BIP. 9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, Przysługuje Pani/Panu prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. 2) wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem; 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO. 4) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 5) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją prawa dostępu prasy do informacji publicznej. Kontakt: Urząd Gminy Krokowa tel: 58/675 41 24 urzad@krokowa.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 58/... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry