To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Działki i grunty Krzeszowice

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
26586 m2
cena za m2
90.27 zł
Typ
budowlana
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 07.07.2020 r. o godz. 11.00 w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzeszowicach, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, woj. małopolskie, oznaczonej jako działka 1763/18, obręb 0001 Krzeszowice, o powierzchni 2,6586 ha, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako U4 – tereny zabudowy usługowej, KDW – tereny dróg wewnętrznych, MN.1.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (księga wieczysta KR2K/00058819/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach, w dziale III nie ujawniono służebności gruntowej jednorazowo płatnej /akt notarialny z dnia 29.01.2020 r. nr Rep. 405/2020/ na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki nr 1763/15 - dokumenty do wglądu w Zakładzie w Krakowie, nie została ujawniona w KW decyzja podziałowa nr WGP.6831.1.110.2019 z dnia 30 stycznia 2020 r. zatwierdzająca podział działki nr 1763/16 na działki nr 1763/17, 1763/18). cena wywoławcza 2.400.000,- zł. + podatek VAT, wadium – 240.000,- zł., postąpienie – 24.000,- zł. Na dzień ogłoszenia przetargu do ceny wywoławczej, wadium i postąpienia należy doliczyć podatek VAT w stawce 23% z zastrzeżeniem, że do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązek jego naliczenia wystąpi w dacie sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania aktu notarialnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 06.07.2020 r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002. 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji lub nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą przepada na rzecz Spółki. 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu. 4. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu. 5. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 6. Spółka informuje, że prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia przetargowego przysługuje: a. na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. /Dz.U. z 2017 poz. 1529 z późn. zmianami/ o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości; b. na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Gminie Krzeszowice. 7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278). 8. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu. 9. Szczegółowe warunki przetargu i Regulamin zbywania nieruchomości i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych www.nasiona.pl www.plantico.pl www.nasiona-warzyw.pl Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać pod nr. tel. (12) 623-38-31 w godz. 7-15. 10. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu. Kontakt: PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonk tel: (12) 623-38-31 polan@nasiona.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry