Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
21015 m2
cena za m2
95.17 zł
Typ
budowlana
Sandomierz, 2019-10-04 GN.6840.2.6.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przy ul. Lubelskiej, stanowiącej własność Powiatu Sandomierskiego. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość, Powiatu Sandomierskiego, położona w Sandomierzu w obrębie Mokoszyn, oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 155/51 o powierzchni 2,1015 ha, oraz użytkiem S-RI, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00077098/6. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami owocowymi, wyposażona w media techniczne. Wzdłuż granicy od strony ul. Lubelskiej jest na niej zlokalizowany odcinek kanalizacji sanitarnej oraz ustanowiona z tego tytułu służebność przesyłu. Od strony północnej działka graniczy z nieruchomością, na której zlokalizowana jest stacja bazowa telefonii komórkowej. Na działce znajduje się linia elektroenergetyczna wysokich napięć 110 kV ze strefą ochronną. Obowiązuje 18-metrowa strefa od osi przebiegu linii zabudowy, teren strefy jest przeznaczony pod zieleń niską, uprawy polowe i ogrodowe, bez prawa do zabudowy. Nieruchomość jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej - ul. Lubelskiej, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 777 relacji Sandomierz-Zawichost-Annopol. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sandomierza nieruchomość leży na terenie 11UO (tereny oświaty przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Mokoszyn wraz z terenami przyległymi, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/302/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2005 r., nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym symbolem „UO” – tereny usług oświatowych. Rada Miasta Sandomierza Uchwałą Nr VI/59/2019 z dnia 27 marca 2019 r. i Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadomieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. przystąpili do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza. Na wniosek Starosty Sandomierskiego ma ona skutkować zmianą przeznaczenia nieruchomości oznaczonej działką nr 155/51 na „usługi komercyjne”. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu przedmiotową nieruchomością. Terminy zagospodarowania nieruchomości nie będzie określony. Cena wywoławcza nieruchomości 2 000 000,00 zł brutto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż w/w nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34, IV piętro, sala konferencyjna nr 403. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100 000,00 zł. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu PLN, na konto Starostwa Powiatowego w Sandomierzu – Bank Spółdzielczy w Sandomierzu nr 74 9429 0004 2001 0013 2251 0024 w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Za datę dokonania wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość, oferenci wpisani do rejestrów – aktualny odpis z tego rejestru, uwierzytelnione pełnomocnictwa do reprezentowania oraz dowód wniesienia wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin zawarcia umowy wyznaczony zostanie na co najmniej 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości, ustalony w drodze przetargu, zobowiązany jest zapłacić, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, cenę nabycia nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium. Nabywca ponosi również koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z dokonywaniem wpisów w księdze wieczystej. Poprzednie przetargi na zbycie w/w nieruchomości odbyły się w dniach: 17.10.2017 r., 19.12.2017 r., 14.03.2018 r., 06.07.2018 r., 25.10.2018 r.. Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, w pokoju 205 – tel. 15 644-10-10, wew. 364. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, informacja o odwołaniu przetargu oraz przyczynie odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej i w BIP Starostwa Powiatowego w Sandomierzu bip.powiat.sandomierz.pl w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym https://monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu tel: 15 644-10-10, wew. 364 starosta@powiat.sandomierz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 15 ... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry