Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
25649 m2
cena za m2
152.05 zł
Typ
budowlana
BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1490), Zarządzenia nr 168/2018 Burmistrza Szczawna -Zdroju z dnia 3.12.2018 r. OGŁASZA Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Szczawieńskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działa nr 769/7 o powierzchni 2,5649 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00082004/5 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju (Uchwała nr XLVI/22/02 Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 24 maja 2002 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 135, poz. 1868 z dnia 25.06.2002 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem AG – teren aktywizacji gospodarczej. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: „grunty orne: RIIIb o pow. 0,4166 ha, RIVa o pow. 1,9899 ha, łąki trwałe: ŁIII o pow. 0,1584 ha Cena wywoławcza nieruchomości: 3.900.000,- zł + podatek VAT 23% Zaliczka: 300.000,- zł Rokowania odbędą się w dniu 2 września 2019 roku o godz.10:00, w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 1) wpłacenie zaliczki w wysokości 300.000,- zł (słownie: trzystu tysięcy złotych), na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264. Zaliczka winna zostać uznana na rachunku gminy w dniu 26 sierpnia 2020 r. 2) zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 26 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim Szczawna- Zdroju ul. Kościuszki 17, pokój nr 5. Ofertę zaadresować następująco: „Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój Oferta - rokowania na sprzedaż dz. nr 769/7 przy ul. Szczawieńskiej” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 02.09.2020 r. GODZ. 10:00” Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) datę sporządzenia zgłoszenia, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dla osób fizycznych aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej - dołączyć aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, 3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty, 5) kopię dowodu wpłaty zaliczki, 6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Uwagi dodatkowe: zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań, zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego, koszty transakcji ponosi strona kupująca, termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań, cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo, cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 5 lat. Do ceny uzyskanej w rokowaniach doliczany jest podatek Vat, nie podlega on rozłożeniu na raty. Pierwsza rata warz z podatkiem Vat podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. Preferowana jest wpłata jednorazowa. zainteresowani mogą brać udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocników, którzy posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), obowiązany jest dołączyć zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 14.03.2018 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, lokalizacja inwestycji w granicach użytków rolnych sklasyfikowanych jako RIIIb, RIVa, ŁIII nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów na cele nierolnicze, w myśl art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1161). zgodnie z art. 11 ustawy inwestor zobowiązany jest do złożenia do Starosty Wałbrzyskiego wniosku i uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie trwałe lub nietrwale z produkcji rolniczej powierzchni użytków rolnych zajętych pod realizowaną inwestycję, nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach i rokowaniach zorganizowanych w dniach: 21.06.2018 r., 23.11.2018 r., 19.04.2019 r., 19.09.2019r.,7.02.2020r. w dniu 23 kwietnia 2018 Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XLIX/23/18 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 2351) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, tel.74 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8:00 do 15:00. Burmistrzowi Szczawna-Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczawno Zdrój 2020-06-24 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 74/... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry