Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1164 m2
cena za m2
2095.36 zł
TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków Oddział w Częstochowie Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa zaprasza do składania ofert na zakup prawa wieczystego użytkowania działek: 2502/1 o powierzchni 1070 m², 2502/2 o powierzchni 1160 m², 2503/1 o powierzchni 2910 m², 2503/2 o powierzchni 1590 m², prawa własności działek: 2499 o powierzchni 507 m², 2500 o powierzchni 474 m², 2501 o powierzchni 735 m² położonych w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 78 województwo śląskie wraz z prawem własności 5 budynków: administracyjno-socjalnego, budynku garażowego, budynku magazynowo - garażowego, budynku administracyjno-magazynowego, budynku magazynowego Opis nieruchomości: Nieruchomość usytuowana jest w mieście Krzepice, przy ul. Częstochowskiej 78, na obrzeżach miasta, w niewielkiej odległości od obwodnicy Krzepic w ciągu drogi krajowej 43 Częstochowa - Poznań. 1. Sąsiedztwo od strony zachodniej (od miasta) stanowi zabudowa mieszkaniowa, po drugiej stronie ulicy, usługowo - handlowa, zakład naprawy pojazdów, stacja paliw, las. 2. Uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, teletechniczną. Nieruchomość stanowi obiekt po Posterunku Energetycznym Krzepice z zabudową głównie z 1999 r. w dobrym stanie technicznym, poza jednym budynkiem z 1970 r., obiekt aktualnie nie jest użytkowany, dozorowany z wykorzystaniem urządzeń ochrony technicznej. 3. Działki stanowią teren o kształcie trójkąta, teren płaski, ogrodzony z dostępem do budynków przez bramę. Teren drogi dojazdowej, parkingu dla klientów przed bramą, placu manewrowo-składowego, dojazdów i dojść do budynków utwardzony jest kostką betonową na pow. 3268 m², z odwodnieniem terenu, teren oświetlony, monitorowany, część niezabudowana zagospodarowana estetycznie zielenią urządzoną. 4. Działki zabudowane są 5 budynkami; - budynkiem administracyjno - socjalnym, w części dwukondygnacyjnym, w części jednokondygnacyjnym, murowanym z pustaków ceramicznych i cegły klinkierowej, z dachem krytym blachą, oddanym do użytku w 1999 r.,o pow. uż. 519,0 m2, kub. 2625 m3 o nowoczesnej, ciekawej formie architektonicznej z przeszkleniami oknami aluminiowymi, o podwyższonym standardzie wykończenia, z kamieniem naturalnym, tynkami akrylowymi i żywicznymi, ogrzewaniem elektrycznym - dynamicznymi piecami akumulacyjnymi, - budynkiem garażowym na 4 samochody ciężarowe, jednoprzestrzennym o pow. uż. 193,0 m2, kub. 1007 m3, murowanym z pustaków ceramicznych, z filarkami z cegły klinkierowej, z dachem wielospadowym krytym blachą, z instalacjami: elektroenergetyczną, wodno - kanalizacyjną, wentylacyjną, p.poż, - budynkiem magazynowo - garażowym, z czego po 2 pomieszczenia garażowe (lub wielofunkcyjne) występują po bokach i pomieszczenie magazynowe pośrodku, o pow. uż. 220,0 m2, kub. 1258,0 m3, budynek o podobnej konstrukcji j.w., z tym że posiada sufity podwieszane z płyt G-K ognioodpornych, instalacje j.w. Majątkowo budynek wykazywany jest jako jeden, a w rejestrze budynków występują trzy budynki. - budynkiem magazynowym, jednoprzestrzennym ze ściankami wydzielającymi z siatki metalowej, o pow. uż. 143,0 m2, kub. 820, m3, budynek o podobnej konstrukcji jak garażowy, - budynkiem administracyjno-magazynowym, z wejściem przed bramą i drugim wejściem od podwórka, o pow. uż. 89,0 m2, kub. 431 m3, jest to dawny budynek PE Krzepice wzniesiony ok. 1970 r., z 9 pomieszczeniami biuro-socjalno-magazynowymi, o tradycyjnej konstrukcji. Przeznaczenie nieruchomości: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, przystąpiono do jego sporządzania, wg zapisów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzepice przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 36.285.2013 z dnia 14.08.2013 r”., nieruchomość położona jest w obszarze KE - urządzenia gospodarki elektroenergetycznej. Korzystna dla budownictwa przeznaczonego pod zabudowę usługową jak i mieszkaniową. Dodatkowe informacje: Forma władania: 1. Nieruchomość położona jest w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 78, działki: 2499, 2500, 2501, 2502/1, 2502/2, 2503/1, 2503/2 k.m. 16 o łącznej powierzchni 0,8446 ha, jednostka ewidencyjna 241602_4 Krzepice, powiat kłobucki, województwo śląskie. 2. Nieruchomość posiada urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Częstochowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku; a/ CZ2C/00033059/7 działka nr 2499 o pow. 0,0507 ha stanowi własność Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A. zs. w Częstochowie, b/ CZ2C/00033233/1 działka nr 2500, nr 2501 o pow. 0,1209 ha stanowi własność Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A. zs. w Częstochowie, c/ CZ2C/00008373/0 – działki: nr 2503/1, 2503/2, 2502/1,2502/2 o pow. 0,6730 ha stanowi własność Skarbu Państwa, d) użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 04.12.2089 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności jest Zakład Energetyczny Częstochowa SA zs. w Częstochowie. Zmiana nazwy właściciela nieruchomości (na TAURON Dystrybucja S.A. w Częstochowie) zostanie dokonana przy zawieraniu aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. 3. Znajdujące się na nieruchomości: sieć oświetlenia zewnętrznego i maszt antenowy nie posiadają odrębnych numerów inwentarzowych, stanowią integralne wyposażenie składnika oznaczonego jako ukształtowanie terenu. 4. nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz roszczeniami osób trzecich, a także nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe ani administracyjne. IV. Oferowana cena za nieruchomość nie może być niższa niż 2 439 000,00 PLN netto, słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć złotych 00/100. Sprzedaż środków trwałych z wyłączeniem pozycji 11 i 13 będzie opodatkowana stawką podstawową 23%. Pozycje 11 i 13 będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10a. V. Na nieruchomości nie ciążą ustanowione prawa rzeczowe, nieruchomość nie jest obciążona, w stosunku do nieruchomości nie ma roszczeń osób trzecich. VI. Konieczne do ustanowienia ograniczone prawa rzeczowe: Na nieruchomości: działce nr 2503/1 i nr 2503/2 objętych KW CZ2C/0008373/0, występują urządzenia elektroenergetyczne dla eksploatacji których koniecznym jest ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przesyłu dla TAURON Dystrybucja S.A. - stacji transformatorowej S536. Łączna powierzchnia części działki 2503/1 dla służebności przesyłu wynosi 73 m² na którą składają się: powierzchnia zabudowy stacji transformatorowej o wymiarach 2,20 m x 6,40 m, pasy gruntu o szerokości 1,0 m od szczytów stacji z każdej strony, pas gruntu o szerokości 1,5 m od frontu przed drzwiami oraz pas gruntu od tyłu stacji od jej fundamentu do ogrodzenia, - linii napowietrznej 15 kV wraz ze stanowiskiem słupowym nr 75 o łącznej powierzchni 165 m², szerokość pasa gruntu – 4,40 m wzdłuż linii posadowionych na działce 2503/2, - linii kablowych SN od słupa nr 75 do stacji transformatorowej S536 i linii kablowych SN oraz linii nN ze stacji transformatorowej w kierunku i wzdłuż ul. Częstochowskiej, posadowionych na działkach 2503/1 i 2503/1 o łącznej powierzchni 347 m². polegającym na; posadowieniu sieci elektroenergetycznej przesyłu energii elektrycznej oraz całodobowym dostępie, dojeździe i dojściu do urządzeń elektroenergetycznych i instalacji posadowionych na tych działkach, w celu ich: modernizacji, przebudowy, rozbudowy, w tym wymiany i wprowadzenia nowych obwodów, jak również; konserwacji, prowadzenia remontów, usuwania awarii, dokonywania kontroli i przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzeń. Oszacowana wartość służebności – 5 997,00 zł. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie z opisem: imię, nazwisko lub nazwa i adres Oferenta oraz: „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 78” z dopiskiem Wydział Organizacji i Administracji, i złożyć w siedzibie Sprzedającego – Częstochowa Al. Armii Krajowej 5, pokój 004, parter lub wysłać na adres Sprzedającego – 42-202 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5, w terminie do dnia 06.04.2020r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii). Oferta winna zawierać: a) imię, nazwisko PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, kserokopię dowodu osobistego, adres e-mailowy, nr telefonu; b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy osób fizycznych lub prawnych prowadzących dzielność gospodarczą). c) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku osób prawnych podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli; d) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń; f) oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest członkiem Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., nie jest osobą, której powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa powyżej oraz nie jest osobą, która pozostaje ze sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności sprzedającego. g) oferowaną cenę (cyfrowo i słownie) oraz opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości (np. gotówka, kredyt bankowy) h) potwierdzenie wpłaty wadium; i) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium; 2. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 121 950,00 złotych przelewem na rachunek TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Częstochowie, al. Armii Krajowej 5, Nr konta: PKO BP rachunek nr 48 1140 1078 0000 4077 1700 2001 z następującą adnotacją: „Wadium – sprzedaż nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 78”, najpóźniej do dnia 03.04.2020r. Za datę spełnienia warunku wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra postępowanie ofertowe zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone nie później niż 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w przypadku uchylenia się lub odstąpienia oferenta, który wygrał postępowanie ofertowe od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyniku postępowania ofertowego. 3. Składając ofertę Cudzoziemiec w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązany jest dołączyć do oferty zezwolenie lub promesę na nabycie nieruchomości otrzymanej przez cudzoziemca. 4. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 6. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 8. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. 9. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. 10.Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 11.Przy otwarciu ofert mogą być obecni wyłącznie członkowie Komisji Przetargowej. 12.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13.Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne. 14.Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 15.Otwarcie ofert odbędzie się 07.04.2020r. o godzinie 08:00 w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 5. 16. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni listem poleconym, w terminie 21 dni od daty otwarcia ofert. Jeżeli wpłynie więcej niż jedna oferta z taką samą najwyższą oferowaną ceną, Komisja przetargowa kontynuować będzie postępowanie w formie Aukcji. Sprzedający poinformuje zainteresowanych Oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia Aukcji. 17.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. 18.Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości. 19. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach postępowania ofertowego oraz prawo wycofania nieruchomości z postępowania ofertowego, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu postępowania ofertowego można uzyskać w siedzibie Oddziału Spółki w Częstochowie, w Wydziale Organizacji i Administracji lub pod numerem tel. 34/3648447 oraz na stronie: http://www.tauron-nieruchomosci.pl Kontakt: TAURON Nieruchomości tel: 34 364 8447 krzysztof.nierobis@tauron-dystrybucja.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 34 ... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry