Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
2427 m2
cena za m2
1.96 zł
Typ
budowlana
OGŁOSZENIE SYNDYKA O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI Syndyk masy upadłości Marioli Kubackiej-Kasprzak, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 18 stycznia 2019 roku, sygn. akt: X GU 1738/18, sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty prawo własności udziału (1/2) w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Borowiec, gmina Tarczyn, stanowiącej dz. ew. nr 68/2 obręb 0001, KW nr: RA1G/00065740/6, za cenę nie niższą niż 4.760,70 zł. Oferty należy składać elektronicznie na adres: a.strynkiewicz@kancelaria-strynkiewicz.pl w terminie do dnia 20 lipca 2020 roku, w tytule wiadomości wskazując, iż jest to oferta na zakup nieruchomości upadłej Marioli Kubackiej-Kasprzak (liczy się data wpływu oferty). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w wysokości 476,07 zł na rachunek bankowy masy upadłości Marioli Kubackiej-Kasprzak, nr: 37 1090 1694 0000 0001 4179 1089 z dopiskiem „Wadium, sygn. akt. XVIII Gup 719/19” oraz z oznaczeniem Oferenta. Oferta powinna zawierać: a) dokładne oznaczenie Oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy (nazwy) Oferenta, adres/adres rejestrowy Oferenta, numer telefonu, formę prawną Oferenta oraz numery KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej Oferenta), w przypadku osoby fizycznej nr PESEL; b) aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEiDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej Oferenta),; c) oferowaną dokładną cenę sprzedaży, wyrażoną kwotowo i słownie, przy czym oferowana cena nie może być niższa niż wskazana w niniejszym ogłoszeniu; d) dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy; e) zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego; h) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku oraz zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na podstawie art. 558 § 1 k.c.; j) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę nabywcy (Oferenta); l) w przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego; k) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty; m) skan oferty powinien być opatrzony podpisem osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisami osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. Oferta nie zawierająca w/w elementów, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu; Rozpoznanie ofert nastąpi 22 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii syndyka Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej, ul. Pańska 73 lok. 400, 00-834 Warszawa (w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii rozpoznanie ofert nie będzie miało charakteru publicznego). Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk masy upadłości Marioli Kubackiej-Kasprzak. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem. Wadium złożone przez Oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym Oferentom, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty wyboru oferty. Wadium zwraca się bez odsetek oraz nie podlega waloryzacji. Kupującego obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Warunki umowy sprzedaży ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom; syndyk jest uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane ze sprzedażą. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną sprzedaży, syndyk wyznaczy Oferentom, którzy złożyli takie oferty, termin do złożenia innej oferowanej ceny sprzedaży; Wszelkich informacji udziela syndyk Aleksandra Strynkiewicz-Kondracka pod nr tel. 698 665 914, e-mail: a.strynkiewicz@kancelaria-strynkiewicz.pl. Wyciąg z operatu szacunkowego: https://admin.monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3392 Kontakt: Syndyk Aleksandra Strynkiewicz - Kondracka tel: 665 540 473 upadlosci@kancelaria-strynkiewicz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 665... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry